طرح توجیهی کارآفرینی تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت

دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی
دانلود فایل کامل طرح توجیهی کارآفرینی تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
در قالب فایل pdf و متکل از 84 صفحه آماده پرینت

عناوین مهم این مقاله بررسی و ارائه استانداردهای ملی و بین المللی, توضیح موارد مصرف و کاربرد, بررسی اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و خارجی, بررسی روند صادرات, بررسی اجمالی تکنولوژی و سرمایه ی مورد نیاز , پیشنهاد منطقه ی مناسب برای اجرای این طرح, بررسی حمایت های اقتصادی و بازرگانی و وضعیت عرضه و تقاضای آن می باشد.

محصولات مورد مطالعه طرح، تولید انـواع بویلرهـا، مبـدلهـاي حرارتـی، منـابع تحـت فـشار ومخازن نگهداري محصولات نفتی میباشد. کلیه این تجهیزات با کاربري در صنایع نفت مـورد نظـرمیباشد. البته قابلیت کاربرد این تجهیزات در کلیه صنایع غیر از نفت نیز وجود دارد ولی بـا توجـه به اینکه در صنعت نفت دقت در طراحی و ساخت از شرایط بسیار حـساسی برخـوردار اسـت، لـذا
مشتریان اکثراً حاضر به خرید تجهیزات از سازندگانی هستند که بـه طـور اختـصاصی در صـنعت فعالیت می­نمایند.

اهمیت صنعت نفت در کشورمان براي هـیچکس پوشـیده نیـست. در سـالهاي گذشـته علیـرغم تلاشهاي بسیار زیاد دولت در خصوص کاهش درجه وابستگی اقتصاد کشور به نفـت، هنـوز ایـن درجه وابستگی در سطح بالایی قرار دارد و حتی سالانه درصد بالایی از بودجـه کـشور براسـاس درآمـدهاي نفتـی تنظـیم مـیگـردد. درآمـدهاي نفتـی کـشورمان از محـل فـروش مـستقیم نفـت و فرآوردههاي آن حاصل می گردد و در ایـن میـان تجهیـزات نفـت نقـش اساسـی در ایجـاد قابلیـت بهره برداري از صنعت نفت را برعهده دارنـد. پالایـشگاهها، مجتمـعهـاي پتروشـیمیایی، طـرحهـاي نفتی، خطوط انتقال نفت، واحدهاي فرآوري نفت جهـت شـیرین کـردن آن و صـنایع جـانبی)پـایین دستی( از این تجهیزات اسـتفاده مـینماینـد و لـذا بـا توجـه بـه اهمیـت بـسیار اسـتراتژیک نفـت و محصولات جانبی و فرآوردههاي آن در اقتصاد کشور، تجهیزات نفت نیز از اهمیت بـالا برخـوردار هستند چرا که این تجهیزات قابلیت بهرهبرداري از محصولات نفتی را امکان پذیر میسازند.نکته قابل ذکر دیگر در اینجا، وجود تحریمهاي اقتصادي از طرف کشورهاي غربی در صـنعت ایران بخصوص صنعت نفت میباشد. به طوري که صـنایع نفتـی کـشور بـه راحتـی امکـان تـأمین تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج کشور ندارد و از اینرو توسـعه صـنایع تولیدکننـده داخلـی بـه منظور مقابله با تحریمهاي فوق از اهمیت فوقالعادهاي برخوردار می باشد.
دسته بندی: کارآفرینی » صنعتی

تعداد مشاهده: 15887 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 84

حجم فایل:1,366 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    دانلود فایل کامل طرح توجیهی کارآفرینی تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
    در قالب فایل pdf و متکل از 84 صفحه آماده پرینت