طرح توجیهی کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر

دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی
دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر
در قالب فایل pdf و متشکل از 67 صفحه قابل انتشار


بخشی از محتوا:

مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طـرح هـاي سـرمایه گـذاري اقتصادي انجام می گیـرد. در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادي طـرح مـورد
بررســی و آنــالیز قــرار گرفتــه و نتــایج حاصــل از آن بــه عنــوان مبنــایی بــراي تــصمیم گیــري سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی به روش متـالوژي پـودر Powder Metallugyمی باشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان سنجی تهیـه گردیـده است و مطابق متدولوژي فوق ،

ابتدا محصولات مورد مطالعه به طور دقیق معرفـی شـده و سـپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و

امکانـات سـخت و نـرم افـزاري مـورد نیـاز نیـز شناسـایی

شـده و در نهایـت ظرفیت هاي اقتصادي و حجم سرمایه گذاري مورد نیاز براي اجراي طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتواننـد

کلیـه اطلاعـات مـورد نیـاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نماینـد. امیـد اسـت این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه

صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

 متالوژي پودر روشی براي سـاخت قطعـات صـنعتی
می باشد که در آن فلزات با نقطه ذوب و دانسیته بالا مورد استفاده دارد . متالوژي پودر بخش کوچک ولی مهم از صنایع فلزکاري است . اولین کـاربرد ایـن روش بـراي تولید پلاتین با دانسیته بالا بود که در قرن 19میلادي صورت گرفـت . چـون در آن زمـان امکـان ذوب پلاتین به دلیل نقطه ذوب بـالا وجـود نداشـت . در اوایـل قـرن بیـستم دیـر گـدازهایی ماننـد تنگستن و مولبیدن توسط روش متالوژي پـودر شـکل داده شـد . کاربیـدهاي سـمانتیت و یاتاقـان هاي برنزي متخلخل نسل

بعدي قطعات متالوژي پودر بودند که در این صنعت معمول گردید . فرایند متالوژي پودر همانطوری که پیشتر نیز ذکر شد در مورد فلزاتی بکـار مـی رود کـه قطعـه سازي از آنها با

استفاده از روشهاي دیگر تولید امکان پذیر نبوده و یـا مـشکلات فراوانـی مواجـه باشد . استفاده از فرایند متالوژي پودر به نسبت سایر روشهاي تولید داراي مزیت هـاي زیـر مـی باشد که این فرایند را در صنعت قطعه سازي مورد توجه قرار داده است:

ملاحظات اقتصادي مناسب

بهره وري بالا در مصرف انرژي

انطباق فرایند تولید با الزامات زیست محیطی

وجود ضایعات بسیار پائین

دسته بندی: کارآفرینی » صنعتی

تعداد مشاهده: 4593 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 67

حجم فایل:1,033 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر
    در قالب فایل pdf و متشکل از 67 صفحه قابل انتشار